GİZLİLİK POLİTİKASI / KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

www.yakarpromosyon.com (“Yakar Promosyon”), siz değerli müşterilerimize daha iyi
hizmet sunmak için paylaştığınız tüm kişisel verilerinizin gizliliği ile başta özel hayatın gizliliği
olmak üzere temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yasal yükümlülüklerini azami
özen ve hassasiyet ile yerine getirmek üzere bir takım temel kurallar benimsemiştir.
Yakar Promosyon bu temel kurallara uygun davranarak müşterilerinin PROMOSYON
GELSİN’e duyduğu haklı güveni korumayı amaçlamaktadır.
Yakar Promosyon olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)
uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırladığımız işbu “Bilgilendirme Formu” metninde,
KVKK’nda yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin
Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen
kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının
yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nun 11. maddesinde sayılan kişisel verilerinize ilişkin bilgi
talep etme, düzeltme isteme ve diğer haklarınız hakkında bilgiler yer almaktadır.
KVKK kapsamında şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait her türlü güncel bilgi “Kişisel
Veri” olarak kabul edilecek olup, bu veriler mevzuatın öngördüğü şartlara uygun olarak,
mümkün olan en güvenli şekilde, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle, mevzuata,
aşağıda belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde saklanacaktır.

a) Veri Sorumlusu
KVKK uyarınca kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak Yakar Promosyon tarafından
aşağıda açıklananlar kapsamında işlenebilecektir.
KVKK uyarınca, Yakar Promosyon’e iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz “Veri Sorumlusu”
olarak Yakar Promosyon tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında ve KVKK’nun
öngördüğü çerçevede kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, hizmetlerin
devamı amacıyla güncellenebilecek, değiştirilebilecek, düzenlenebilecek, üçüncü
paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek ve işlenebilecektir.

b) Hangi Kişisel Verilerin Hangi Yollarla İşleneceği
Yakar Promosyon’in ürünlerinden ve hizmetlerinden faydalanmanız çerçevesinde satış
ofislerimiz, internet sayfamız ve sair kanallar ile aşağıda belirtilen kişisel verileriniz
işlenmektedir:
• İsim, soy isim, TC Kimlik Numarası, doğum tarihi, doğum yeri gibi açık kimlik verileriniz,
• Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz,
• Satın aldığınız ürün/hizmete ilişkin taşınmazlara ilişkin bilgiler dahil olmak üzere her
türlü bilgi ile bunlara ilişkin ödeme bilgileriniz,
• Talep, öneri ve şikâyetleriniz çerçevesinde bizzat ilettiğiniz diğer kişisel verileriniz,
• İnternet sitelerimizi kullanmanız halinde, çerezler vasıtasıyla edindiğimiz davranış ve
dijital iz bilgileriniz,
• Şirket standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız,
• Satış ofislerimizi veya iş yerlerimizi ziyaret etmeniz halinde oluşan kamera kayıt
görüntüleriniz.
Yakar Promosyon, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi
veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı,
ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri gibi
özel nitelikli kişisel verilerini işlememektedir.

c) Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşleneceği
Yukarıda sayılan kişisel verileriniz;
• Sizlerle iletişim kurma,
• Sunulan ürün ve hizmetler ile imzalanan sözleşmelerin ifası,
• Elektronik posta ve online reklam gibi yollarla ürünler hakkında bilgilendirme,
• Size özel kampanyalar ve ürün/hizmetlerimize ilişkin tanıtım faaliyetlerinin sunulması
ve bu kapsamda işlediğimiz verilerinizin istatistik ve planlama faaliyetleri çerçevesinde
analizi,
• Müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerinin yönetilebilmesi; satış ofislerimiz, internet
sitemiz vb. kanallardan iletilen taleplerin yerine getirilebilmesi; müşteri memnuniyeti
anketlerinin yapılabilmesi,
• Ürünler ve hizmetlere dair yaşanan sorunların giderilmesi,
• Ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi ile teknoloji ve altyapı hizmetlerinin alınması gibi
dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması,
• İlgili mevzuat uyarınca; işleyiş çerçevesinde zorunlu bilgi ve belgelerin düzenlenmesi ile
kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgilerin saklanması ve paylaşılması,
bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve diğer yasal yükümlülüklerin yerine
getirilmesi,
• Sistem ve uygulamalarımızın güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm gerekli teknik ve
idari tedbirlerin alınması,
• Ürün ve hizmetlerimizin sunumu ve geliştirilmesi çerçevesinde iş ortaklarımızla işin
yapılması için esaslı nitelikte olan bilgi ve belgelerin paylaşılması amaçları ve benzeri
başkaca amaçlar ile işlenebilecektir.
Ayrıca, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile
sayılan kanunlara ilişkin ikincil mevzuat hükümleri, vergi mevzuatından doğan yükümlülükler
ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve ilgili diğer mevzuat hükümleri
gereğince kişisel verileriniz işlenebilecek, Yakar Promosyon’ e ait fiziki ve/veya elektronik
arşiv ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza
altında tutulabilecektir.

d) Kişisel Verileriniz Kimlere Aktarılabileceği
• Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında ve yukarıda
sayılan amaçlarla;
• Hizmetinden faydalandığımız ve iş birliği içerisinde bulunduğumuz altyapı ve yazılım
desteği sunan hizmet sağlayıcılar ile iş ortaklarımız,
• Düzenleyici ve denetleyici kurumlar gibi resmi kurum ve kuruluşlar,
• Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık
aldığımız üçüncü kişiler başta olmak üzere, iş ortaklarımız ile hukuka ve dürüstlük
kurallarına uygun olarak ve ölçülülük ilkesi de gözetilerek veri aktarımına ilişkin
hükümler de barındıran gizlilik sözleşmeleri ile veri güvenliği temin edilmek suretiyle
paylaşılabilecektir.

e) Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Yakar Promosyon tarafından gerek ürün ve hizmetlerin sunulması
gerekse kanun kapsamında düzenlenen hak ve yükümlülüklerin uygun bir şekilde ifa edilmesini
sağlamak üzere, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un belirtmiş olduğu
ilkelere tam uyumluluk ile işlenmektedir.

f) Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız
Kanun kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz
işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların
amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel
verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş
olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş
olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok
edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, kişisel
verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Bu kapsamda yapacağınız başvurularda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz
gün içinde olmak üzere en kısa sürede ve ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak, işlemin ayrıca
bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir.
Başvurunun Yakar Promosyon’den kaynaklanan bir hata nedeniyle yapılması halinde
alınan ücret iade edilir.
KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınız kullanmak ile ilgili
talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle
Yakar Promosyon’e iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Korumu Kurulu, mevcut durumda
herhangi bir yöntem belirlemediğinden, başvurunuz, KVKK gereğince, yazılı olarak
Yakar Promosyon’e iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Yakar Promosyon
KVKK’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu
ileteceğiniz kanallar ve usuller açıklanmaktadır.
KVKK’nun 13. maddesi gereği uygulamaya ilişkin talebinizi yazılı olarak Yakar Promosyon’e
iletebilirsiniz. Talebinizi internet sitemizdeki formu doldurup kimlik fotokopiniz ve diğer
iletişim bilgilerinizi de eklemek suretiyle ıslak imzalı olarak “Merkez/TOKAT
” adresine, Müşteri İlişkileri Departmanına bizzat elden, noter kanalıyla, iadeli taahhütlü
mektup yoluyla veya bilgi@yakarpromosyon.com elektronik posta adresine elektronik posta
olarak gönderebilirsiniz.
Yakar Promosyon, KVKK ve diğer ilgili mevzuatta yapılabilecek değişiklikler ve Kişisel
Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek esaslar nedeni ile uygulama esasları ile bu
bilgilendirme ve muvafakatname metninde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

g) Rıza Gerektirmeyen Haller
KVKK’nun 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin
kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait
kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla Yakar Promosyon’in
hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından
alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu
olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan
Yakar Promosyon’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde
açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur.